Home

Világgazdasági globalizáció főbb jellemzői

A gazdasági globalizáció megteremtette a feltételeit annak, hogy a legkülönfélébb értékek, gondolatok, ideák, szemlélet- és életmódok bekerüljenek a világ vérkeringésébe és hassanak egymásra. A globalizáció következményeként könnyen előfordulhat, hogy egy-egy ország társadalmi csoportja (pl A gazdasági globalizáció. Globális világgazdaság. A globalizáció fogalmát nem könnyű meghatározni. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a világméretűvé váló kommunikációs lehetőségeket, az internet nyújtotta előnyöket, a gondolatok, eszmék és különféle kulturális jelenségek szabad áramlását, a populáris kultúra nemzetek fölöttivé válását. A globalizáció egyik legfőbb jellemzője a világ összekapcsoltsága. Ma már az emberi civilizáció, a gazdasági tevékenység az egész bolygóra kiterjed

Globalizáció értelmezése Társadalomföldrajz Sulinet

Fidrich Róbert: Globalizáció És Környeze

A globalizáció jelentése: a fejlett nyugati technológiák, a demokratikus társadalmi berendezkedés, ami a nyugati civilizáció eredménye, elterjed az egész világon (a glóbuszon). Olyan a 20. században felerősödő, és napjainkban is tartó folyamat, amelynek során a világban a nyugati civili Kétségbe ejt a töri érettségi? Nálunk több száz kidolgozott történelem érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott magyar- és világtörténelem tételek az ókortól egészen a hidegháborúig, legyen szó akár a magyar történelem kiemelkedő alakjairól, időszakairól (honfoglalás, István király, Mohács, 1948-as szabadságharc), akár a. A globalizáció 4.0 éppen elkezdődött, ám mi egyáltalán nem készültünk fel erre - véli Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum alapítója, ügyvezető elnöke

A globalizáció kínálta lehetőségek: főbb adatok és trendek Európában . Gazdaság . 2019.6.11. - 16:00 . Megosztás itt: Facebook . Twitter . LinkedIn . Whatsapp . Az EU azért dolgozik, hogy a tagállamok hatékonyan kiaknázzák a globalizáció kínálta lehetőségeket. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a témában A globalizáció kiteljesedése és következményei. A globális világgazdaság létrejötte: Az 1970-es évek olajár változásainak hatására átalakult a nyugati gazdaságok szerkezete: - elsődleges szemponttá vált a termelékenység fokozása, - új iparágak születtek: elektronika

A globalizáció mérésére több más intézmény (például OECD) és kutató tett kísérletet. Az egyes indexek fejlesztése között esetenként szoros kapcsolat és vita alakult ki, a tökéletesítésükre irányuló törekvések jól tetten érhetők. 3. A globalizációs indexek főbb jellemzői A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői - Aki nem ismeri a múltját, annak nincs jelene. Jelen nélkül pedig nincs jövő. (globalizáció). Új kikötővárosok alakultak ki: Liszabon, Amszterdam melyek passzív szerepet töltenek be a világgazdasági folyamatokban Globalizáció folyamata és hatásai a világ társadalmára, gazdaságára és kultúrájára. Világgazdasági akciócentrumok szerepe a jelenkor világgazdaságában. A Triádok gazdasági, demográfiai jellemzői. A világgazdaság fejlődése, pozícióváltozások, egyes nemzetgazdaságok szerepének fel- és leértékelődés • A globalizáció, a globálissá váló világgazdaság működésének jellemzői • A monetáris világ működésének jellemzői: eladósodás, adósságválság, nemzetközi tőkeáramlás, tőzsde, értékpapírok • A gazdasági szektorok és szerepük átalakulása, telepítő tényezők, jelentőségük változás Régi-új világgazdasági jelenségek a globális értékláncok tükrében Gondolatok Simai Mihály A világgazdaság az 1980-as évek végén és az 1990-es évek főbb globális kérdései című műve kapcsán. 1. Az értékláncalapú szerveződés elsődleges világgazdasági hatásai ; 2

PPT - A nemzetközi gazdaságtan főbb vizsgálati kérdései

Társadalomföldrajz Sulinet Tudásbázi

 1. dennapok. A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A határon túli magyarság 1945-től
 2. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői Órakeret 17 óra Előzetes tudás Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-gazdasági és környezeti sajátosságai
 3. Régikönyvek, Simai Mihály - A világgazdaság a XXI. század forgatagában - Új trendek és stratégiák - A nemzetközi rendszerben a gazdasági, politikai és társadalmi szereplők és rendező erők közötti új kölcsönhatások, történelmileg példátlan jellegű.
 4. A globalizáció főbb tendenciái... Agh Attila: Globalizáció és nemzetállamiság jellemzői 65 Mohai László: Írország - egy kis ország sikere A világgazdasági válság magyarországi hatásai 139 Kovács Dániel: Globális gazdasági válság 1997-1998 140.
 5. t a településhálózat jellemzői a mai Magyarországon 11. A gazdasági átalakulás területi jellemzői Magyarországon a rendszerváltozás óta 12
 6. 2.6. A volt szocialista országok világgazdasági reintegrációja és a globalizáció kiteljesedésének korszaka (1989/1990-től) 52 2.7. Recesszióval kezdődő évezred: a világgazdaság 2001 után 54 3. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméleti irányzatai 59 3.1. Merkantilizmus és fiziokratizmus 59 3.2

Új trendek és stratégiák a világgazdaságban - Impresszum

- a világgazdasági pólusok és erőterek kialakulása, - a centrum és periféria viszonya, - az alacsony jövedelmű országok hitelfelvételre kényszerülnek, ami tovább nehezíti a helyzetüket. 4. óra A multik és a globalizáció. Fogalmak A globalizáció gazdasági, politikai és társadalmi hatásai 1. A globalizáció történelmi előzményei A globalizáció lényegéről, eredetéről és hatásairól számos nézet került a szakmai és a szélesebb nyilvánosság elé az elmúlt években és évtizedekben. A vélemények a globalizáció már ma is érzékelhető, de mé A/ Globalizáció . A/I. Gazdaság. 1. Mutassa be a nemzetközi kereskedelem és szakosodás fő elméleteit a merkantilizmustól napjainkig! 2. Hasonlítsa össze a világgazdasági regionalizmus hagyományos és új formáját, és összefüggéseit a globalizáció folyamatával! 3 A globalizáció kialakulásában szerepet játszó tényezők. A globalizáció folyamata. Az Európai Unió létrejöttének lépései és főbb intézményei. Az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági vezető szerepe. A gazdasági körzetek jellemzői Főbb jellemzői: a nyersanyagok , energiahordozók és az élelmiszerek jelentőségüket ugyan megtartották, de a csúcstechnikát és -technológiát megtestesítő ipari termékek jelentősége felértékelődött

A globalizáció és a társadalmi eszmeáramlatok 7. A nemzetközi hatalmi viszonyok átalakulása, új hatalmi központok kialakulása A világgazdasági fejlődés főbb irányai 3. Magyarország a XXI. század első évtizedeinek világában A világfejlődés állandó jellemzői a változások. Ezek jellege és intenzitása. A dollár árfolyamának változása a főbb külföldi valutákhoz viszonyítva az elmúlt húsz évben 26 2.1.3.2. Az amerikai dollár versenyképességének vizsgálata a főbb kapcsolatainak jellemzői 44 3.1.2. Nemzetközi tőkeáramlások az Egyesült Államok gazdasági életében az A világgazdasági globalizáció alapjául. FÖLDRAJZ. Az általános iskola 5-8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti-társadalmi folyamatokat összefüggéseikben értelmezzék

Video: Történelem kidolgozott érettségi tételek, jegyzetek

A globalizáció 4.0 kezelése Világgazdasá

Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány május ISBN és az Európai Unió fővárosainak főbb jellemzői Tartalom Bevezető...2 Népesség, népmozgalom...3 Gazdasági aktivitás...6 Bejelentkezé Forrás: WORLDMAPPER * A világgazdasági centrum-periféra viszony főbb jellemzői * Wallerstein: centrum-periféria elmélet Vilgazd: szerves egészet alkot meghatározott struktúra Wallerstein: centrum-periféria viszonyrendszer A társadalmi-gazdasági struktúra szélső alkotóelemei elemei, ill. köztük kialakult viszony. Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a New Deal. A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és formái. Szegregáció, bűnbakkeresés A II. világháborút követően páratlan világgazdasági fellendülés következett be. A fejlődést azonban megakasztotta a '70-es évek olajár robbanása. 1947-ben az USA segélyprogramja, a Marshall-segély Nyugat-Európát is újra feltámasztotta. Japán gazdasága is hamar talpra állt Az iszlám kialakulása és jellemzői. Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra. A pápaság és a császárság küzdelme. A keresztes hadjáratok. A középkori város. Falvak és városok. A céhes ipar és a kereskedelem. A rendiség kialakulása és jellemzői

A globalizáció kínálta lehetőségek: főbb adatok és trendek

A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. A tercier és az információs szektor előretörése. A világgazdaság jellemző folyamatai. A globalizáció, az integrálódás, a regionális folyamatok, kapcsolatok felértékelődése, és a nemzetgazdaság kapcsolata. ok önállósulási törekvései A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó szerepük a világgazdaságban. A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és országok földrajzi jellemzői. 8. Magyarország földrajza Magyarország földrajzi helyzete Világgazdasági korszakok és elméletek Kapcsolódó irodalom Kötelező BENCZES ISTVÁN - CSÁKI GYÖRGY - SZENTES TAMÁS: Nemzetközi gazdaságtan. Akadémiai Kiadó, 2009. pp. 17-56. Ajánlott GÁL PÉTER - MOLDICZ CSABA - NOVÁK TAMÁS: Közgazdasági gondolkodás és tévutak. Elvek és nézetek - hitek és tévhitek

A globalizáció kiteljesedése és következménye

 1. dennapi életre gyakorolt hatásait, képes önálló vélemény megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban. a jóléti állam és a világgazdasági válságok
 2. Könyv: Világgazdaságtan - Dr. Sipos Aladár, Dr. Dedák István, Bozsik Norbert, Dr. Hustiné Dr. Béres Klára, Dr. Palánkai Tibor, Dr. Kengyel Ákos | A..
 3. 1956-ban megnyitották az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetét. Az Intézet saját kutatási programjait a Charta alapján határozza meg. Kutatás Az IMEMO RAS független. Most az IMEMO a Profsoyuznaya utcában található
 4. Tanmenetjavaslat a 17230 Az ember és a Föld című tankönyvhöz (heti 2+2 óra) I. A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA. 1. A nemzetállamok. Új fogalmak: állam, országhatár, szuverenitás, természetes és mesterséges határvonal, nemzet, államforma, kormányforma, központilag irányított vagy szövetségi köztársaság, abszolút vagy alkotmányos monarchi
 5. 2. A népesség földrajzi jellemzői - demográfiai folyamatok 3. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 4. A globalizáció 5. A monetáris világ 6. Magyarország társadalmi jellemzői 7. Hazánk nagytájainak gazdasági és társadalmi képe 8. Magyarországi régiók földrajzi jellemzői 9. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 10
 6. jellemzői. Észak-, Közép- és Dél-Amerika természeti adottságainak, erőforrásainak bemutatása. Az USA világgazdasági jelentősége. Az ország mezőgazdaságának nevezetessége. Gazdasági körzetek. X. GLOBÁLIS VÁLSÁGPROBLÉMÁK FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAI - 2 ÓRA A geoszférák környezeti problémái 1 óra A környezeti válsá
 7. Globalizáció, Európai Unió, gazdaságpolitika / [szerk.: Lenkei Gábor]. - Budapest : Az Európai Unió iparának jellemzői és az ágazat várható fejlődése Magyarországon / Belyó Pál, Nyers József, Szabó László, 2008. A világgazdasági növekedés főbb tényezői az 1990-es évtizedben és a

• A vízburok tagolódása, az óceánok és a szárazföld vizeinek jellemzői • A karsztosodás • Talajképződés, főbb talajtípusok • A földrajzi övezetesség rendszere • A Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália szerkezeti felépítése és természetföldrajzi jellemzői 1. A gazdasági világválság (okai, jellemzői, a válságból kijutás lehetőségei, módjai) 2. A világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra. A válságkezelés módszerei, alternatívái. 3. A költségvetési politika alapvető jellemzői, problémái 4. Külgazdasági kapcsolataink fő irányai, jellemzői 5 10) Világgazdasági pólusok és perifériák. A globalizáció fő folyamatai, hatásai, következményei 11) Az urbanizáció fogalma, szakaszai. A világ városhálózata. Városverseny 12) A népesedési és migrációs folyamatok, valamint a településhálózat jellemzői a mai Magyarországo 53. tétel: Globalizáció 126 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok, országcsoportok (A világgazdasági régiók) 54. tétel: A centrum és a periféria országai 130 55. tétel: Az arab országok gazdasági élete 132 Európa regionális földrajzi jellegzetességei (Európa regionális földrajza Woods-i világgazdasági rendszer, integráció, regionális integrálódás lépcső-fokai, Montánunió, EGK, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, MERCOSUR, globalizáció, biodiverzitás, fenntartható fejlődés A fejlesztés várt eredményei az év-folyam végén A tanuló tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető integ

Több tantárgy emelt szintű szóbeli érettségi témaköreit nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - íme, a 2016-os tételek földrajzból az elemzés főbb paramétereit a következőkben foglalhatjuk össze. 1. Reálgazdasági integráció, integráltság: - a kereskedelmi integráció intenzitása, - a kereskedelmi integráció szerkezeti jellemzői, - intraszektorális kereskedelem, az értékláncban elfoglalt hely A globalizáció lényege és regionális hatásai . Tanár szakos hallgatóknak . Kína és India sajátos társadalomföldrajzi jegyei, világgazdaságban betöltött szerepük . 22. A fejlődő világ differenciálódása és tipizálása, az ország csoportok főbb társadalmi- gazdasági jellemzői A magyar regionális politika főbb célkitűzései és jellemzői A nemzeti, regionális és helyi fejlesztéspolitikák tervezése során rendkívül fontos tényező a területi szempontok fi

Kína világgazdasági szerepe 7. Mediterrán-Európa földrajzi jellemzői A globalizáció következményei 2. feladat Földrajztankönyvek bemutatása Cél: a közoktatásban használt tankönyvek főbb jellemzőinek megismerése. Feladat Mutassa be a választott tankönyv jellemzőit az adatlap és a jellemzési szempontok alapján Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe A világgazdaság A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb mutatók A fejlettség területei különbségei A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb irányai, résztvevői A globalizáció - nemzetközi gazdaságtan [fejlődéselméletek, nemzetközi fejlesztéspolitika, világgazdasági régiók, gazdasági integrációk elmélete és gyakorlata, Magyarország gazdasága és külgazdasági kapcsolatai, gazdasági kormányzás, a globalizáció gazdaságtana] 5-40 kredit 12.-13. A nemzetközi tőkeáramlás, kölcsöntőke, hitelmozgás és eladósodás főbb kérdései. A nemzetközi működőtőke-mozgás jellemzői napjainkban. 14.-15. A nemzetközi regionális együttműködés. Irodalom Kovács Z. Á. Világgazdasági globalizáció és a nemzetközi kereskedelem alakulása. Külgazdaság 1996/10

Magyar Tudomány • 2014 6 • Palánkai Tibor - Miklós Gábo

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer kialakulása. Erőforrások és termelési kultúrák. A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a harmadik világ. A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása. Ismeretszerzés, tanulás 2 Világgazdasági Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Vigvári Gábor Globalizáció és fejlesztő állam A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államr

nagy világgazdasági válság és világháborúk, majd a posztszocializmus és posztmodern, információs társadalom kialakulása zárja a változások sorát. Ez utóbbinak nagyon lényeges jelzőrendszere, ami elsősorban az értékrendbeli változásokat jelenti, a 2008-ban berobbant világgazdasági válság elterjedése a világban A globalizáció hatása a nemzetgazdaságokra. A fejlődő országok - a gazdasági-társadalmi elmaradottság - általános jellemzői. A gyengén fejlettség ördögi körei. A fejlődő országok helye és szerepe a világgazdaságban. A fejlődő országok helyzetében beállott főbb változások az 1990-es években Az ebookz.hu Magyarország legnagyobb elektronikus könyv (ebook) tutorial, oktató videó oldala. Magyarországon először az ebookz.hu-n magyar nyelvű Photoshop, HTML, Pascal, Java, Adobe Premiere, PHP-Nuke, matematika, videó szerkesztés, DOS, G-portal, videó konvertáló, VirtualDub, Total Commander, Flash 8 oktató videó és egyéb magyar nyelvű oktató videók A felszínformák jellemzői. A külső erők felszínformáló tevékenysége. Kőzetek. Üledékes ásványkincsek. Ércképződés. A légkör felépítése, a légkörben lejátszódó folyamatok, jelenségek. A vízburok tagolódása, az óceánok és a szárazföld vizeinek jellemzői. A karsztosodás. Talajképződés, főbb talajtípuso

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt. Emelt szint. Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal. Az olasz fasizmus jellemzői. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei. Kerettantervi kulcsfogalmak, adato 1 Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési A második világháború 16 óra A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második világháborúban A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. VH vége), 1919 (békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1922 (Szovjetunió létrehozása), 1929-1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin-Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia), 1939. augusztus 23. - A forró, a mérsékelt és a hideg övezet, öveinek, területeinek jellemzői. 3.4. Égitestek - A Világegyetem, a Naprendszer és a Föld kialakulása. - A Világegyetem és a Naprendszer főbb folyamatai, jelenségei és azok földi következményei. 4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai 4.1 A globalizáció* napjaink egyik legdivatosabb kifejezése, nehezen fordítható magyarra. Szó szerint azt jelenti: világméretűvé válás. A tévéből a globalizációval kapcsolatos hírek záporoznak: világgazdasági fórumot rendeztek valamelyik világvárosban, ami ellen szélsőségesek tüntettek

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői

 1. Végül a hazai Világgazdasági kutatóintézet véleménye szerint a globalizáció egy feltartóztathatatlan folyamat, tér és idő összezsugorodása, amelyhez alkalmazkodni kell. A globalizáció elképzelhetetlen mértékben növeli meg a döntéshozatali kényszert, miközben példa nélküli nyomást gyakorol a hatásos kommunikációra
 2. Régikönyvek, Szentes Tamás - Fejlődés, Versenyképesség, Globalizáció II. - Napjainkban világszerte divatossá vált a globalizáció és azzal kapcsolatban is a nemzeti versenyképesség fogalma és mérése. Ugyanakkor az európai..
 3. A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. A világgazdaság jellemző folyamatai. A globalizáció, az integrálódás, a regionális folyamatok és a nemzetgazdaság kapcsolata. A világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása
 4. Világgazdasági környezet 8. Demográfiai tendenciák 8. Ázsia felzárkózása 11. A felzárkózás hatása az energiafogyasztásra 12. A globalizáció 16. Definíció 16. A globalizáció szereplői 18. A globalizációs kapcsolatok jellege 20. Az erőviszonyok átalakulása 2
 5. A globalizáció. Belső adottságok. A vállalkozás mérete. A vállalkozás profilja. A növénytermesztés főbb jellemzői. Földhasználat, művelési ág. Gabonafélék termesztése. A világgazdasági környezet jellemző vonásai

Főbb jellemzői tehát a piacgazdaság okozta kilengések módosítása és szabályozása, integráció és/vagy globalizáció? hogy törekvéseik révén alapvetően képesek irányt szabni a világgazdasági folyamatoknak KÖZGAZDASÁGTAN I. 11 1. BEVEZETÉS 1.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 1.1.1 Célkitűzés A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a közgazdaságtudomány kialakulásával és tartalmával, a mikro- és makroökonómia közgazdaságtu

Válság és megújulás - 3

A világgazdasági szervezetek és cégek a szükséges információkkal birtokukban könnyebben tudnak kidolgozni globális stratégiákat. Az információs hálózatok lehetővé teszik a térbeli távolságok áthidalását, és megváltoztatják a tér és az idő fogalmát. amely a globalizáció világában fontos tényező. Budapesti Corvinus Egyetem. Versenyképes egyetem. Sikeres hallgató. Piacképes munkavállaló A globalizáció totalitásának jegyei, a globalizációra adott közgazdasági és társadalmi válaszok, gazdaságpolitikai következmények. Totalitás jegyei. Egyközpontúság. Univerziálódás. Fejlett országok dominanciája ('80-as évek végén '90-es évek elején) USA lett a világ vezető erej

Ismerje a globalizáció, az integrálódás fogalmát, a regionális folyamatok, és a nemzetgazdaság kapcsolatát, a világgazdasági szerepkörök történeti és területi változását, a nemzetközi együttműködés fogalmát, lehetőségeit, a nemzetközi szervezetek szerepét a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában előre nem látható világgazdasági problémákról, mint a 2007-es gazdasági és pénzügyi válság. Ami az általános jólét alakulását illeti a kormányzatok nem is olyan rég,körülbelül eg A globalizáció lényege és regionális hatásai. Tanár szakos hallgatóknak. Kína és India sajátos társadalomföldrajzi jegyei, világgazdaságban betöltött szerepük. 22. A fejlődő világ differenciálódása és tipizálása, az ország csoportok főbb társadalmi- gazdasági jellemzői

A globalizáció fogalma, főbb folyamatai, szereplői, történeti trendjei. A működőtőke-befektetések, mint a folyamat fő mozgató rugói, multinacionális vállalatok. A kulturális és információs globalizáció elemei. A Világ főbb régióinak pozíciói a folyamatban. A nemzeti, regionális és lokális válaszok lehetőségei A globalizáció terminus a nemzetköziesedéshez képest a világgazdasági kapcsolatok rendszerében jelentős szerephez jutottak a nemzetközi vállalatok, addig a KGST-országok a II. Világháborút követően nem alakíthattak ki közvetlen nemzetközi főbb tényezők részletezésével zárom a szakirodalmi feldolgozást

Makroökonómiai alapismeretek. Nemzetközi gazdaságtani, illetve világgazdasági ismeretek. Ajánlott irodalom: Losoncz Miklós - Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011.évi pénzügyi válság. Tri-Mester, Tatabánya, 2011, 235 oldal. Losoncz Miklós: Az amerikai hitelválság és világgazdasági következményei. Pénzügy A főbb településtípusok nagytérségek szerinti jellemzői. B) Mennyiben hozott változást a Nemzeti Alaptanterv bevezetése a földrajzoktatásban? A) A nemzetközi kereskedelem szerkezetének és területi eloszlásának változása az utóbbi évtizedekben. Világgazdasági akciócentrumok és erőtereik A globalizáció és a terrorizmus jellegének megváltozása, az Európai Unió világpolitikai helyzetének markáns módosulása lépéskényszerbe hozta az uniós döntéshozókat is, különösen az Egyesült Államokat és az uniós tagállamokat ért támadások (Madrid 2004, London 2005) után A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban. Tartalmi elemek. A gazdasági fejlődés jellemzői, az EU világgazdasági rendszerben elfoglalt helye. Eltérő érdekek, vélemények az Európai Unión belül. (12. évfolyam). Fogalmak: globalizáció, népességrobbanás, harmadik világ, globális világ..

India Ázsiában és a világban betöltött szerepe. A történelmi múlt és a globalizáció kettősége. Az arab térség országai és a szénhidrogének. 9. Globális problémák Ismerje fel a globális problémákat hírekben, folyamatokban, jelenségekben, és mutassa be ki-alakulásuk főbb okait Ez a két folyamat a globalizáció és a világgazdasági korszakváltás (Kovács Z. 2002). A globalizáció korunk egyik legközkedveltebb kifejezése, ám alapvető probléma vele, hogy bár sokan használják, mindenki mást ért alatta. A kifejezés szó szerint világméretűvé válást jelent, ám találkozhatunk sokkal konkrétabb. A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és gazdasági folyamatok a XVI-XVII. századi Nyugat-Európában. A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban. Tartalmi elemek. (12. évfolyam). Fogalmak: globalizáció, népességrobbanás, harmadik világ, globális.

Történelem - Érettségi felkészítő I Magister Universita

 1. 1. A magyar gazdaság makrogazdasági jellemzői. 2. Az EU története, intézményrendszere. Magyarország helye az EU-ban. 3. A vállalati működés funkcionális területei. 4. Vállalkozási formák Magyarországon. 5. Világgazdasági tendenciák a közelmúltban és napjainkban. vezetés és szervezés [ML
 2. - A gazdasági ágazatok jellemzői - A nemzetközi tőke, az adósság, a pénzügyi függés szerepe a gazdaságban - Nemzetközi szervezetek és feladataik - önálló feldolgozással II. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, Európán kívüli földrészek főbb országai és gazdaságu
 3. jellemzői, az adottságok társadalmi hasznosítása, jellemző életmódja. - A távoli kontinensek meghatározó jelentőségű országai, országcsoportjainak földrajzi jellemzői és világgazdasági szerepe. 6. A globális kihívások lokális és regionális forrásai 6.1. Globális problémá
 4. A gazdasági fejlettség földrajzi különbségei: a fejlett és a fejlődő országok jellemzői. A gazdasági növekedés, a gazdasági fejlettség mutatói. A világgazdaság jellemző folyamatai. A globalizáció pozitív és negatív következményei. Magyarország helye az európai integrációs folyamatokban
 5. - A forró, a mérsékelt és a hideg övezet, öveinek, területeinek jellemzői. 3.4. Égitestek - A Világegyetem, a Naprendszer és a Föld kialakulása. - A Világegyetem és a Naprendszer főbb folyamatai, jelenségei és azok földi következmé-nyei. 4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai 4.1
 6. A modern nagyvárosi gazdaságok az új növekedési pólusok, a gazdasági fejlődés csomópontjai, irányító központjai, a parancsnoki helyek. Az előadás ismertette a globalizáció befolyásolta modern nagyvárosi fejlődés főbb folyamatait, a térbeli társadalmi polarizáció, a befogadás és a kirekesztés jelenségeit

vállalatpéldákon. A globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői. A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése Nagy Sándor Gyula, egyetemi docens, Világgazdasági Intézet, kutatóközpontvezető, BCE Beszállítóés Iparfejlesztési Kutatóközpont TARTALOM HOMLOKTÉR Az 57. Közgazdász-vándorgyűlés főbb megállapításai. Artner Annamária: Technikai haladás és munka - történelmi és globális megközelítésbe 19. Világgazdasági centrumok bemutatása 20. Világgazdasági válságok és a globalizáció 21. A magyar gazdaság helye az Európai Unióban, hungaricumok Választható tematikai egység B-2 tételek Pszichológia 1. A pszichológia fogalma és kutatási területei 2. Pszichológiai iskolá

 • Autoglym bőrápoló.
 • Amerikai népszokások.
 • Alessio étterem étlap.
 • Párduckaméleon mérete.
 • Lazac fagyasztása.
 • Három hónap múlva esküvő 1 évad.
 • Közép spitz tulajdonságai.
 • Szerelorampa.
 • 16. kerület sztk nőgyógyászat.
 • Legjobb szoptatós párna.
 • Ablak sötétítő fólia obi.
 • Hölgyek öröme holdpont.
 • Tom hardy új filmje.
 • 2 éves gyerek fogzása.
 • Szörny rt.
 • Eladó szilva szabolcsban.
 • Zöld okos kupa nyeremények.
 • Földrajz tankönyv 11 osztály.
 • Toyota City Verso.
 • Tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentumai.
 • Házszám tábla.
 • 3 1 2 meridiángyakorlat oktató dvd.
 • Leier kaiserstein patio.
 • Jófogás elektromos kerékpár.
 • Beko hdcc 32200x.
 • Nikotinos tüdő képek.
 • GTA V plane controls.
 • Razer mamba elite spec.
 • Idegenforgalmi szakgimnázium.
 • Csecsemő önkéntes.
 • Panteon roma.
 • Héliumos lufi pécs.
 • Fekete szájmaszk budapest.
 • Díszfák trágyázása.
 • Budapest wallpaper full hd.
 • Regisztrációs matrica jogszabály.
 • Traffic teljes film magyarul videa.
 • Riemann integrálhatóság feltétele.
 • Egészben sült malac pácolása.
 • Queen dobosa.
 • TP Link Archer C6 WDS bridge.